प्रशासन

–: ग्रामपंचायत सूर्यगांव प्रशासन :–

–:सरपंच:–

सौ. अरुणादेवी सर्जेराव सूर्यवंशी.

–:उपसरपंच:–

श्री. दिनकर तातोबा सूर्यवंशी.

–:ग्रामपंचायत सदस्य:–

श्री. गंगाराम रामचंद्र सूर्यवंशी.

श्री. बाळासो भानुदास सूर्यवंशी.

श्री. नंदकुमार बाबू मदने.

सौ. सुनिता शंकर सूर्यवंशी.

सौ. मंगल बबन खंडागळे.

–:ग्रामसेवक:–

श्री. आर.जे गायकवाड.

–:शिपाई:–

श्री. संतोष यशवंत वारे.

–:तलाठी:–

सौ. पी. व्ही पवार.

–:कोतवाल:–

श्री. महादेव लाला ऐवळे.

–: सूर्यगांव ग्रामपंचायत सदस्य:– सन 2005 ते 2010 :–

–सरपंच–

सौ. अरुणादेवी सर्जेराव सूर्यवंशी.

–उपसरपंच–

श्री. बाळासाहेब भानुदास रकटे.

–सदस्य–

श्री. गंगाराम रामचंद्र सूर्यवंशी.

श्री. दिनकर तातोबा सूर्यवंशी.

श्री. नंदकुमार बाबू मदने.

सौ. सुनिता शंकर सूर्यवंशी.

सौ. मंगल बबन खंडागळे.